Balansiranje

Intenzivne vibracije rotacione opreme izazivaju neprihvatljive nivoe buke, oštećenja ležajeva i uležištenja, oštećenja utemeljenja opreme, elektro-motora i sl.
Pored nesaosnosti, najčešći uzročnik povišenog nivoa vibracija je debalans.

Korektivna masa na rotoru turbo-mlina

U slučaju pojave povišenig nivoa vibracija, analizom spektra vibracija možemo detektovati uzročnik pojave (nesaosnost, debalans, i sl.), te balansiranjem u sopstvenom uležištenju dovesti vibracije na prihvatljiv nivo.
Balansiranje u spostvenom uležištenju (in situ) podrazumeva da se sve aktivnosti (merenje i korekcije) odvijaju na mašini na licu mesta i bez potrebe za skupom demontažom, transportom, korišćenja na tzv. “balanserki”.

Neuravnoteženost rotacione mase se javlja kada je centar mase van ose rotacije i nastaje kao posledica:

  • zaostalog debalansa nakon proizvodnje
  • deformisanje delova sklopa i spojeva usled “starenja” opreme
  • promene spoljašnjih uslova, najčešće temperature
  • trošenja materijala radnih kola usled habanja

Balansiranje vertiklanog rotora

Merenje uravnoteženosti masivnog vertikalnog rotora

Proces balansiranja podrazumeva određivanje položaja “teške tačke” i oduzimanje, odnosno dodavanje mase kako bi se centar masa što bliže doveo osi rotacije.

Ako rotor koji balansiramo ima prečnik znantno veći u odnosu na širimu, balansiranje je najčešće dovoljno vršiti u jednoj ravni. U suprotnom, korektivne mase je potrebno dodavati u dve ravni – dinamičko balansiranje.

Laboratorija za vibro-dijagnostiku RWLab poseduje najmoderniju opremu proizvođača SKF za balansiranje u jednoj ili dve ravni, serije Microlog.
Oprema se redovno etalonira u Tehničkom opitnom centru Vojske Srbije.