RWLab

Istorijat, naše aktivnosti, planovi za budućnost i politika kvaliteta

Istorijat

Laboratorija za vibro-dijagnostiku RWLab je osnovana u okviru preduzeća Rolling World d.o.o 2009. godine.

RWLab nastaje kao rezultat dugogodišnje saradnje sa kompanijom SKF u oblasti tehničke dijagnostike, našeg iskustva i visokog nivoa kvaliteta naših usluga na polju vibro-dijagnostike i prediktivnog održavanja.

2007. godine kompanija Rolling World postaje SKF sertifikovani partner u održavanju industrijske opreme (CMP). Ovaj vid partnerstva podrazumeva da RWLab poseduje najmoderniju opremu i visoko kvalifikovan kadar podržan od globalnih centara znanja SKF-a.

2010 RWLab dobija akreditaciju od strane Akreditacionog Tela Srbije prema IEC/ISO 17025 i postaje akreditovana laboratorija za vibro-dijagnostiku za metode merenja opšteg nivoa vibracija prema ISO 10816 i jedina laboratorija na našim prostorima akreditovana za merenje spektra vibracija.

Osnovne aktivnosti laboratorije za vibro-dijagnostiku:

 • Merenje opšteg nivoa spektra brzine vibracija i merenje opšteg nivoa i spektra envelope ubrzanja
 • Lasersko centriranje
 • Uravnoteženje rotacionih masa u sopstvenom uležištenju (balansiranje radnih kola)
 • Termovizija
 • Brza analiza ulja (patch test)
 • Periodični nadzor

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta RWLab-a, laboratorije za vibro-dijagnostiku, u okviru preduzeća Rolling World d.o.o., je da u potpunosti odgovori zahtevima i očekivanjima korisnika i zainteresovanih strana, obezbeđujući visok nivo kvaliteta i konkurentne cene usluga, što se postiže:

 • Definisanjem, uspostavljanjem i primenom integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom  u skladu sa standardima SRPS ISO 9001:2008 i SRPS ISO 17025:2006.
 • Obezbeđenjem da kvalitet usluge zadovoljava odgovarajuće nacionalne i međunarodne propise i standarde.
 • Postizanjem da usluge Laboratorije u potpunosti odgovaraju zahtevima korisnika u smislu pouzdanosti rezultata merenja, vremena i kvaliteta izvršenja usluge.
 • Obezbeđenjem da zaposleni u Laboratoriji raspolažu najnovijom saznanjima iz oblasti vibro-dijagnostike, kao i najmodernijom opremom i softverom dokazane pouzdanosti za obavljenje delatnosti.
 • Obezbeđenjem potpune zaštite poverljivih informacija.
 • Postizanjem apsolutne nepristrasnosti i pravičnosti u procesu rada, kako ka matičnoj firmi Rolling World d.o.o., tako i ka korisniku usluge Laboratorije.
 • Obezbeđenjem da zaposleni svih nivoa organizacije znaju svoju ulogu u sistemu i učine da se uspešno izvrše poslovni procesi.
 • Redovnim proverama sistema menadžmenta kvalitetom Rolling World-a i RWLab-a radi sagledavanja njegove efektivnosti i efikasnosti kao i sprovođenjem mera radi sprečavanja pojave neusaglašenosti.