Termovizija

Termovizija je metoda bezkontaktnog merenja temperature površine objekta, snimanjem infracrvenog spektra zračenja površine.

Svaki objekat sa svoje površine odaje toplotu infracrvenim zračenjem čija učetalost (frekvencija) zavisi od temperature objekta. Termovizijska kamera je uređaj koji nam omogućava da snimimo zračenje sa površine nekog objekta i prekažemo ga u nama vidljivom (optičkom) spektru.

Jednostanvo rečeno, termovizija nam omogućava da saznamo, te vizuelno prikažemo temperaturu objekta bez potrebe za kontaktnim merenjem.


Zahvaljujući ovoj činjenici, termovizija nalazi primiene u svim granama nauke, tehnike i medicine.

U laboratoriji za vibro-dijagnostiku RWLab koristimo termoviziju:

  • kao pomoćnu metodu pri analizi spekta vibracija
  • za ispitivanje električnih instalacija


Veliki broj nedostataka u radu opreme se manifestuje postojanjem temperaturnog gradijenta (topotnih žarišta) na mestu pojave oštećenja ili nedostatka. Tako se na primer nesaosnost, uz analizu spektra vibracija može dodatno potvrditi uz pomoć termovizijskog snimka koji ukazuje na povećanu temperaturu spojnica i ležajeva do spojnice. Problemi sa izolacijom na statoru elekro-motora koji se detektuju u spekrtu vibracija, se uz pomoć termovizijske slike lako lociraju kao mesto lokalog zagrevanja kućišta elektro-motora. Dakle kod analize spekra vibracija, termovizija je zgodan pomoćni alat koji nam omogućava da dodatno potvrdimo rezultate analize.

Termovizija nesaosnosti elektro-motora

Termovizija nesaosnosti elektro-motora

Kada su u pitanju elektro-instalacije, termovizija je nazamenjiva metoda za ranu detekciju nedostataka, kao što su:

  • loši kontakti
  • povećano opterećenje (jačina struje)
  • dotrajali osigurači i kontaktori
  • loše hlađenje

Laboratorija za vibro-dijagnostiku RWLab poseduje termovizijsku kameru proizvođača SKF serije TMTI 2DTS, mernog opsega -10 °C do +500 °C.