Vibro-dijagnostika

Vibro-dijagnostika rotacione opreme omogućava ranu detekciju kvarova i prevenciju otkaza. Na taj način se izbegavaju neplanirani zastoji u proizvodnji, čime se potižu uštede.

Jednostavno rečeno, vibro-dijagnostika nam daje rani uvid u simptome u radu opreme koje ne možemo detektovati na tradicionalan način (našim čulima).

SKF Microlog AX. Napredni uređaj za akviziciju i analizu vibracija.

SKF Microlog AX. Napredni uređaj za akviziciju i analizu vibracija.

Saznanja koja nam pruža vibro-dijagnostike koristimo za:

 • Procenu trenutnog stanja mašine
 • Detekciju oštećenja delova mašine
 • Identifikaciju uzroka pojave oštećenja
 • Prognozu vremena preostalog rada mašine do remonta ili zamene oštećenog dela
 • Blagovremeno sprovođene korektivnih aktivnostiMetode dijagnostike na osnovu merenja vibracija se mogu svrstati u dve osnovne grupe:

 • dijagnostika na osnovu ukupnog nivoa vibracija
 • dijagnostika na osnovu analize spektra vibracija


Laboratorija RWLab poseduje akreditaciju za obe navedene metode merenja vibracija.

Ukupni nivo vibracija nam na osnovu izmerenih vrednosti koje upoređujemo sa unapred utvrđenim graničnim vrednostima daje informaciju opštem stanju opreme. Granične vrednosti mogu biti propisane standardima ili ih daje proizvođač mašine.

Analiza spektra vibracija, uz poznavanje određenih karakteristika mašine, nam može dati vrlo detaljnu sliku o nedostacima u radu mašine, kao što su:

 • neuravnoteženost rotacionih masa (debalans)
 • nesaosnost vratila
 • mehanička labavost (veza mašine sa podlogom ili utemeljenja mašine)
 • nepravilan položaj kaišnika i lančanika
 • oštećenja na konkretnim delovima kotrljajnih ležajeva (kotrljajne staze i kotrljajna tela)
 • oštećenja i nepravilnosti u radu kliznih ležajeva
 • problemi sa podmazivanjem
 • nedostaci elektro-motora (utori rotora, izolacija statora, i sl..)
 • kavitacija kod pumpnih agregata
 • rezonanca

Laboratorija za vibro-dijagnostiku RWLab poseduje najmoderniju opremu proizvođača SKF za merenje opšteg nivoa vibracija i snimanje i analizu spektra, serije Marlin i Microlog.
Oprema se redovno etalonira u Tehničkom opitnom centru Vojske Srbije.